Ga naar hoofdinhoud

Onze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bij onze rijschool gekochte lespakketten of examens.

 

Algemeen:
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen voor de categorie A,B,BE en de daarbij behorende CBR /BNOR/Faalangst examens.

 

Artikel 1, Rijopleiding
De rijopleiding omvat lessen gegeven door bevoegde rij-instructeurs.
1,1 Alle lessen hebben een duur van 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
1,2 De cursist moet bevoegd zijn om rijles te mogen volgen , èn bevoegd zijn om te mogen rijden.
1,3 De rijlessen moeten minimaal 1 maal per week worden gevolgd (tenzij anders met de instructeur overeengekomen) , tijdens vakantie`s, op feestdagen of bij ziekte is dit niet van kracht.

 

Artikel 2, Afzegging rijles
Het afzeggen van een rijles geschiet door middel van telefoon , email of sms.
2,1 Indien de drie bovenstaande contact methoden niet aan komen bij de instructeur of rijschool ,en dus niet beantwoord of bevestigd worden , zijn ze niet geldig.
2,2 Indien de rij-instructeur het vermoeden heeft dat de cursist door wat voor een omstandigheden dan ook niet instaat is een motorvoertuig te besturen zal de rijles geen doorgang vinden of onmiddellijk worden gestaakt ,waarbij
de verplichting van het voldoen van het lesgeld blijft bestaan.
2,3 Bij verhindering dient de cursist minimaal 24 uur voordat de rijles aanvangt deze rijles af te melden , anders behoudt de rijschool zich het recht voor de gemiste rijles aan zich te laten voldoen.
2,4 De rij-instructeur kan een rijles afzeggen 24 uur voordat de les wordt afgenomen , daarbij moet wel een geldige reden aanwezig zijn , indien de les binnen deze 24 uur wordt afgezegd kan dit alleen in overleg met de cursist en moet er gelijk een nieuwe datum worden afgesproken.

 

Artikel 3, Betaling
Betaling verplichting
3,1 De cursist is verplicht de betaling van de rijopleiding vòòr het afgesproken betalingstermijn te voldoen.
3,2 De betalingen geschieden contant , per bankoverschrijving of met automatische incasso.
3,3 Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles zonder aan artikel 2 te voldoen zal de volledige rijles in rekening worden gebracht.
3,4 De rijschool mag tijdens de rijopleiding niet de prijs verhogen , tenzij er langer dan een maand niet is gelest en er een prijswijziging is geweest (verhoging examen gelden)
3,5 De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor het afgesproken betalingstermijn is voldaan , zonder dat daar enige aanmaning voor nodig is.
3,6 Indien de cursist volgens artikel 3lid3,5 ingebreken blijft zal zonder aanmaning vanaf vervaldatum 2% rente per maand in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag .
3,7 Indien de cursist na aanmaning nog in gebreken blijft (kosten aanmaning zeveneuro en vijftigcent) zal het te vorderen bedrag uithanden worden gegeven aan een gerenommeerd gerechtsdeurwaarders kantoor , met alle verhogingen die daar bij komen.
3,8 Bij niet tijdige betalingen zal de rijschool alle lessen en eventuele toetsen of examens staken waarbij de eventuele schade of extra kosten op de leerling zullen worden verhaald.
3,9 Alle betaling , indien deze intermijn worden voldaan , dienen zonder aanmaning synchroon te lopen met de afgenomen rijlessen en vooraf te worden voldaan, zie 3,1.

 

Artikel 4. Cursist
Verplichtingen cursist
4,1 De cursist dient alle door de rij-instructeur aanbevolen lessen te volgen , indien dit niet het geval is vervallen alle eventuele aanspraken op vergoeding of garantie, indien aanwezig, mits de instructeur in overleg met de cursist anders beslist, of het examen door omstandigheden wordt vervroegd of verlaat.
4,2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken lesplaats , datum en /of tijd.
4,3 De cursist dient alle aanwijzingen gegeven door de rij-instructeur tijdens de rijles te volgen, anders is de instructeur gerechtigd de rijles afbreken.

 

Artikel 5, Rijschool
Verplichtingen rijschool
5,1 De proefles is alleen gratis indien er een pakket wordt afgenomen , (wanneer er losse lessen worden afgenomen zal de proefles als losse les worden gezien).
5,2 De teveel door de cursist betaalde rijlessen worden deze binnen 14 dagen na het behalen van het examen door de rijschool terug betaald.
5,3 De datum van de tussentijdse toets of het examen wordt minimaal 1 week van tevoren bekend gemaakt.
5,4 De cursist lest in een door het CBR goedgekeurd lesvoertuig , waarvan alle wettelijke verplichtingen zijn voldaan, indien voor of tijdens het examen blijkt dat dit toch niet het geval is of de rijschool in gebreken is zal de toets of het examen kosteloos worden overgedaan , incl. twee gratis rijlessen.

 

Artikel 6, Examens
Doorgang Praktijkexamen
6,1 Wanneer er door persoonlijke omstandigheden van de rij-instructeur of door weersomstandigheden uitstel van een examen optreedt , wordt deze kosteloos opnieuw aangevraagd door de rijschool zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.
6,2 De cursist is bij uitstel van het examen geen kosten verschuldigd indien , de cursist vanwege ziekte niet instaat is het examen af te leggen en hij/zij binnen 7 dagen na het examen een dokters verklaring kan overleggen , bij het overlijden van een familielid tot en met de tweede graad binnen 4 dagen voor de dag van het praktijkexamen of op de dag van het praktijk examen wordt begraven/gecremeerd.
6,3 Indien er bij het praktijkexamen blijk dat de cursist niet over een geldig Identiteitsbewijs beschikt of de examinator het examen door nalatigheid van de cursist geen doorgang laat vinden , worden de gemaakte kosten op de cursist verhaald.
6,4 In geval van een examen bij losse lessen moeten de tussentijdse toets en het examen voor de aanvraag voldaan zijn.

 

Artikel 7, Examengarantie
Voorwaarden examengarantie
7,1 Indien er spraken is van een examengarantie moet het bedrag van de garantie bij de eerste betaling worden voldaan.
7,2 Indien er niet voor examen garantie is gekozen voor de tiende les van het gekozen pakket kan er geen examengarantie meer aangekocht worden.
7,3 Ook tijdens het gebruik van een examengarantie bepaald de instructeur het aantal lessen, en moet er een tussentijdse toets afgenomen worden.
7,4 Tussen de toets en het examen moet er voldoende worden gelest, komt dit niet overeen met de mening van de instructeur dan zal er geen examen worden aangevraagd.
7,5 Wanneer de cursist van mening is dat hij/zij wel een examen wil aanvragen, moet de rijschool in deze worden ingelicht , en worden beide door de rijschool gehoord, indien de cursist geen geldige reden heeft zal het examen nog niet worden aangevraagd.
7,6 Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de examengarantie ivm. een herexamen, moet er voldoende worden gelest om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, daarbij zal het advies van de rij-instructeur bindend zijn , met een minimaal aantal van zes lessen per herexamen.
7,7 Het aantal herexamen in het garantie pakket bevat drie reguliere herexamen bij het CBR, hieronder vallen dus niet de BNOR examens, wel onder deze garantie valt het faalangstexamen, daarbij komen wel de extra kosten van het duurdere faalangstexamen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid cursist /rijschool
8,1 De cursist is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van botsing met andere weggebruikers tijdens de proefles , de rijlessen of tijdens de toets/examen.
8,2 De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van opzet, nalatigheid of grove schuld door de cursist.
8,3 De rijschool is niet aansprakelijk ingeval voorschade aan derden door gebruik van alcohol of verdovendemiddellen of door medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
8,4 De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequentie, indien de cursist ondanks zijn/haar eigen verklaring onbevoegd is een motorvoertuig te besturen.
8,5 De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere overtredingen , indien de cursist duidelijk gewaarschuwd is door de rij-instructeur , en dit negeert.

 

Artikel 9, Beëindiging
Beëindiging opleiding
9,1 De rijschool kan de rijopleiding beëindigen wanneer de cursist in gebreken blijft of wanneer de persoonlijke verstandhouding tussen de cursist en instructeur zodanig.verstoord is dat ondanks bemiddeling van de rijschool de verstandhouding verstoort blijft en daardoor de kwaliteit van lessen niet het beoogde doel haalt.
9,2 De cursist kan de rijopleiding schriftelijk beëindigen om medische reden wanneer er redelijkerwijs niet verwacht word dat die reden zal veranderen, en er binnen zeven dagen schriftelijk een dokters verklaring aan de rijschool wordt overhandigd , de rijschool zal in dat geval de teveel betaalde lessen terug betalen binnen 14 dagen na de dokters verklaring.

 

Back To Top